český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC DECAP STRIP flytande VEGETABILISKT FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL

EKOLOGISKT FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL
HÖG REAKTIVITET

Garanterat fri från metylenklorid, NEP, NMP,

kaustiksoda och myrsyra

ICKE BRANDFARLIGT   BIOLOGISKT NEDBRYTBART

SNABB BORTTAGNING AV ALLA TYPER AV MÅLARGÄRGER, HARTSER OCH FERNISSOR

FÖR ALLA UNDERLAG OCH MATERIAL

 

FLYTANDE VEGETABILISKT FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL

 

 

 

  

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

  Visuell

Klar

-

Färg

  Visuell

Gul

-

Lukt

  Olfaktorisk

Mild

-

Densitet vid 25 °C

  NF EN ISO 12185

978

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

1,4490

-

Fryspunkt

  ISO 3016

-4

°C

Löslighet i vatten

  -

partiell

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

  NF EN 3104

3,0

mm²/s

Flödestid

Bägare 6, 25°C

NF EN ISO 2431

nm

 

Syravärde

  EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodvärde

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Vatteninnehåll

  NF ISO 6296

<1

%

Återstod efter avdunstning

  NF T 30-084

<0,1

%

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

>180 

-

Förångningshastighet

  -

>3

timmar

Volatilitetsindex n-butylacetat = 1

NF T 30,30

1,4

Kvot

Avdunstningsindex DEE = 1

DIN 53,170

nm

Kvot

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

32

Dynes/cm

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

  ISO 2160

1b

Klass

Anilinpunkt

  ISO 2977

nm

°C

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

NF EN 22719

95

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

>200

°C

Nedre explosionsgräns

  NF EN 1839

2,6

% (volym)

Övre explosionsgräns

  NF EN 1839

28,5

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

  CLP-förordning

0

%

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde

  NF ISO 6885

<2

-

Peroxidvärde

  NF ISO 3960

<5

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

  -

nm

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

  CLP-förordning

0

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

  GC-MS

0

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Fara för vatten

WGK Tyskland

1

vattensäker

klass

Primär biologisk nedbrytbarhet, CEC, 21 dagar vid 25 °C

L 33 T82

>80

%

Biologisk lättnedbrytbarhet OCDE 301 A på 28 dagar

Upphörande av COD

ISO 7827

>80

%

Biologisk lättnedbrytbarhet och ultimat OCDE 301 D på 28 dagar

Biologisk nedbrytning på 67 dagar

Uppdaterad MITI

>70

%

Bioackumulering fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

OCDE 107

-1,35

Log KOW

Ångtryck vid 20°C

  -

<0,1

hPa

Halt av VOC (flyktig organisk förening)

  -

20,40

%

Totalt halogeninnehåll (klor fluor brom)

Kalorimeterbomb

GC-MS

0

%

Benseninnehåll

LPCH

0

%

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

LPCH

0

%

Innehåll av miljöfarliga ämnen

-

0

%

Innehåll av ämnen med en GWP

  -

 0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

  -

%

  nm: ej uppmätt eller ej möjligt att mäta

 

Försiktighetsåtgärder: Använd inte metallförpackningar i det fall produkten delas upp och omförpackas.

 

SAMMAMFATTANDE BESKRIVNING

 IBC-behållare 1000 L

Kraftiga färgborttagningsmedel som är garanterat fria från metylenklorid, NEP och NMP. Alla underlag, all färg. flytande eller i gelform. Tillverkare färgborttagningsmedel Leverantörer färgborttagningsmedel Kraftigt färgborttagningsmedel Ekologiskt färgborttagningsmedel Färgborttagningsmedel målarfärg Färgborttagningsmedel utan klorfritt lösningsmedel Färgborttagningsmedel utan metylenklorid. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

 

         200 L kagge

Kraftiga färgborttagningsmedel som är garanterat fria från metylenklorid, NEP och NMP. Alla underlag, all färg. flytande eller i gelform. Tillverkare färgborttagningsmedel Leverantörer färgborttagningsmedel Kraftigt färgborttagningsmedel Ekologiskt färgborttagningsmedel Färgborttagningsmedel målarfärg Färgborttagningsmedel utan klorfritt lösningsmedel Färgborttagningsmedel utan metylenklorid. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tunna 25 L

Kraftiga färgborttagningsmedel som är garanterat fria från metylenklorid, NEP och NMP. Alla underlag, all färg. flytande eller i gelform. Tillverkare färgborttagningsmedel Leverantörer färgborttagningsmedel Kraftigt färgborttagningsmedel Ekologiskt färgborttagningsmedel Färgborttagningsmedel målarfärg Färgborttagningsmedel utan klorfritt lösningsmedel Färgborttagningsmedel utan metylenklorid. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE